Vedtægter

Her kan du læse foreningens vedtægter

§ 1    Navn og hjemsted
Foreningens navn og hjemsted er
VÆVESKOLEN I GREVE, Håndværkervænget 12, 2670 Greve.

§ 2    Landsforbundet Fora
Foreningen er medlem af Landsforbundet Fora

§ 3    Formål
Foreningens formål er at fremme og udvikle kendskab til vævning og hermed beslægtede fagområder ved etablering af kvalificeret undervisning.

§ 4    Medlemmer
Som medlem af foreningen kan optages enhver, der er interesseret i foreningens formål. Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens økonomi.

§ 5    Bestyrelsen
Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter sin forretningsorden. Formanden og skolelederen indkalder til bestyrelsesmøder med udsendelse af dagsorden. Formanden og skolelederen eller 2 bestyrelsesmedlemmer kan til enhver tid kræve afholdt bestyrelsesmøder. Der skrives referat af møderne.

Det er bestyrelsens ansvar, at der
1.     udarbejdes program for medlemsaktivitet og kursusvirksomhed
2.     udarbejdes budget og regnskab
3.     føres fortegnelse over foreningens ejendele.
Bestyrelsen ansætter og afskediger en skoleleder.

§ 6    Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes én gang årligt.
Dagsorden skal foreligge 14 dage før generalforsamlingen. Forslag, der ønskes behandlet, må være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af arbejdsplan 
    for det kommende år
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
6. Valg af revisor og revisorsuppleant
7. Forslag fra medlemmer og bestyrelse
8. Fastlæggelse af medlemskontingent
9. Eventuelt

Bestyrelsen vælges for 2 år. Af bestyrelsen er 2 henholdsvis 3 medlemmer på valg.
Hvis et bestyrelsesmedlem går af i valgperioden, indtræder en af de 2 suppleanter på pladsen.
Suppleant, revisor og revisorsuppleant vælges for ét år. Genvalg kan finde sted.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte stemmeberettigede deltageres antal. Almindelig stemmeflerhed er gældende ved alle afstemninger.

§ 7    Ekstraordinær generalforsamling
skal afholdes, når bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne skriftligt anmoder herom.
Reglerne om ordinær generalforsamling finder tilsvarende anvendelse her.

§ 8    Skoleleder
Skolelederen er ansvarlig overfor bestyrelsen og myndighederne. Skolelederen har den administrative, regnskabsmæssige og pædagogiske ledelse af kursusvirksomheden i henhold til folkeoplysningsloven.

§ 9    Regnskab
Skolelederen eller kassereren fører foreningens regnskab, som revideres og forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Regnskabet følger kalenderåret.
Skolelederen, formanden og et bestyrelsesmedlem har tegningsret for foreningen, og de hæfter kun for foreningens midler.

§ 10  Vedtægtsændring
Ændring af vedtægter kan kun ske på en generalforsamling, hvor dette er meddelt på den udsendte dagsorden. Ændringer kan kun vedtages med en majoritet på 2/3 af de fremmødte medlemmer.

§ 11  Opløsning
Til opløsning af foreningen kræves, at mindst 2/3 af samtlige medlemmer ved skriftlig afstemning stemmer herfor. I tilfælde af opløsning træffer general forsamlingen bestemmelse om fordeling af foreningens midler som skal anvendes til almennyttigt formål.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 12. marts 2017.

KONTAKT


Væveskolen i Greve
Håndværkervænget 12
2670 Greve

Skoleleder: Astrid Haack Monberg

Telefon: 4390 3883

Mail: vaeveskolen@hotmail.com

Telefontid: Onsdage kl. 10-11.

Medlem af Fora