Vedtægter

Her kan du læse foreningens vedtægter

§ 1    Navn
Foreningens navn er VÆVESKOLEN I GREVE med hjemsted i Greve Kommune

§ 2    Fora
Foreningen er medlem af Fora

§ 3    Formål
Foreningens formål er at fremme og udvikle kendskabet til vævning og hermed beslægtede fagområder. Overskud af foreningens aktiviteter skal udelukkende anvendes til fremme af dette formål.

§ 4    Virksomhed
Formålet søges opnået gennem kurser og andre former for folkeoplysende aktivitet, herunder debatter og udstillinger inden for relevante fag og emner.

§ 5    Medlemmer
Alle kan blive medlem af foreningen, såfremt de kan tilslutte sig formålet. Medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens økonomi.

§ 6    Generalforsamling

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes normalt i perioden 1. februar til 15. marts og indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal ske skriftligt, og dagsorden skal indeholde følgende punkter.

1.  Valg af dirigent og referent
2.  Formandens beretning
3.  Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
4.  Fremlæggelse af budget og aktivitetsplan for det kommende år
5.  Fremlæggelse af foreningens IT sikkerhed
6.  Indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse
7.  Valg af formand
8.  Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

9.  Valg af revisor og revisorsuppleant   
10. Fastsættelse af medlemskontingent   
11. Eventuelt

Stk. 2 Forslag, der ønskes behandlet, må være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3 Formanden samt de 2 suppleanter vælges for 1 år. De øvrige bestyrelsesmedlemmeer vælges for 2 år, 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år, de øvrige 2 i ulige år. Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år. Hvis et bestyrelsesmedlem går af i valgperioden, indtræder en af suppleanterne. Genvalg kan finde sted.

Stk. 4 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte stemmeberettigede deltageres antal. Almindelig stemmeflerhed er gældende ved alle afstemninger.

§ 7    Bestyrelsen
Stk. 1 Bestyrelsen består af 5 medlemmer valgt af generalforsamlingen. Efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse skal der være mulighed for at vælge et bestyrelsesmedlem blandt og af deltagerne i foreningens aktiviteter. Bestyrelsen ansætter og afskediger en skoleleder og fastsætter dennes løn og arbejdsvilkår. Bestyrelsen har ansvar for, at der udarbejdes program for kursusvirksomhed og medlemsaktivitet, budget og regnskab samt at der føres fortegnelse over foreningens ejendele.

Stk. 2 Formanden indkalder til bestyrelsesmøder med udsendelse af dagsorden. Formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer kan til enhver tid kræve afholdt bestyrelsesmøder. Der skrives referat af møderne.

§ 8    Skoleleder
Skolelederen er ansvarlig overfor bestyrelsen og myndighederne. Skolelederen har den administrative, regnskabsmæssige og pædagogiske ledelse i henhold til folkeoplysningsloven. Skolelederen udarbejder undervisnings- og aktivitetstilbud i henhold til programmet og træffer de fornødne aftaler med relevante samarbejdspartnere.

§ 9    Regnskab
Stk. 1 Regnskabsåret følger kalenderåret. Skoleleder eller kasserer fører foreningens regnskab, som revideres i henhold til kommunens tilskudsmodel og regler for regnskabsaflæggelse og revision. Det reviderede regnskab forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

Stk. 2 Foreningen tegnes af formanden i forening med kassereren. Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 10  Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne skriftligt anmoder herom. Reglerne om ordinær generalforsamling finder tilsvarende anvendelse her.

§ 11 Vedtægtsændringer
Vedtægterne kan ændres med 2/3 flertal på generalforsamlingen, når ændringsforslagene er udsendt sammen med en rettidigt udsendt dagsorden. Vedtægterne skal være i overensstemmelse med vedtægterne for Fora.

§12 Nedlæggelse af foreningen
Stk. 1 Beslutning om nedlæggelse af foreningen kan kun ske på en normalt indvarslet generalforsamling, hvor nedlæggelsen er et selvstændigt punkt på dagsordenen, og hvor mindst  2/3 af de fremmødte stemmer for nedlæggelsen. Beslutningen skal bekræftes af 2/3 af de fremmødte på en yderligere normalt indvarslet generalforsamling, der tidligst afholdes 14 dage efter den første.

Stk. 2 Med henblik på at sikre overholdelse af formalia i forbindelse med foreningens lukning, herunder placering/forbrug af eventuelt overskydende midler mv., skal Fora orienteres senest i forbindelse med indkaldelsen til den første generalforsamling, hvor nedlæggelsen skal til afstemning.

Stk. 3 Ved nedlæggelse af foreningen træffer generalforsamlingen bestemmelse om fordeling af foreningens midler, som skal anvendes til almennyttigt formål.

 

Disse vedtægter er i overensstemmelse med vedtægterne for Fora og træder efter godkendelse i Fora i kraft den 1-4-2019. De erstatter hidtil gældende regler.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 3. marts 2019.

 

KONTAKT


Væveskolen i Greve
Håndværkervænget 12
2670 Greve

Skoleleder: Bente Falk Jonasson

Telefon: 28 29 55 68

Mail: greve@vaeveskolen.dkMedlem af Fora